1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten door BODYWASH hierna genoemd “Aannemer”, behoudens uitdrukkelijk andersluidend beding en met uitsluiting van de voorwaarden van de medecontractant, hierna genoemd “Klant”. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomsten en er kan alleen schriftelijk van worden afgeweken.
 2. De offertes van de Aannemer zijn slechts bindend wanneer zij door de zaakvoerder van de Aannemer of zijn aangestelde werden ondertekend en blijven 2 maanden geldig. Alle prijzen zijn exclusief BTW. Indien het BTW-tarief  of andere belastingstarieven gewijzigd wordt vóór de facturatie van het saldo van de prijs, wordt de prijs van de nog te factureren werken overeenkomstig aangepast.
 3. In afwijking van art. 1793 BW, kunnen meerwerken met alle middelen van recht worden bewezen. Alle bijkomende werken die niet in de offerte werden voorzien zullen in regie afgerekend worden.
 4. De uitvoeringstermijn is altijd indicatief en wordt geschorst door onvoorziene omstandigheden buiten de wil van de Aannemer om, zonder dat een vergoeding verschuldigd is. Wanneer de uitvoeringstermijn wordt opgeschort of onderbroken door de Klant of zijn aangestelden of door derden die in opdracht van de Klant werken, is de Klant een vergoeding verschuldigd. De Aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is.
 5. De goederen worden steeds op risico van de Klant verzonden.
 6. Water en elektriciteit en verwarming zijn te voorzien door de Klant.
 7. De Klant stelt aan Aannemer een ruimte ter beschikking die afgesloten kan worden, teneinde het materiaal en de producten veilig te kunnen opbergen.
 8. De werf dient door de Klant normaal toegankelijk gemaakt te worden om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. De wanden, bekledingen, vloeren of trappen worden geacht droog, in goede staat en ontvankelijk te zijn voor de gebruikelijke stoffen van de Aannemer. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden (meer dan 15 minuten) zullen worden aangerekend.
 9. De Klant verklaart eigenaar te zijn van het pand, waarin de werken uitgevoerd worden, of in het bezit te zijn van een schriftelijke toelating van de respectievelijke eigenaar om werken te mogen uitvoeren in het betreffende pand. De Klant verklaart zich in regel te hebben gesteld met alle wettelijke voorgeschreven regels om de uit te voeren werken te mogen uitvoeren. De Klant verklaart aan alle mogelijke overheidsdiensten de nodige attesten en andere documenten te hebben bezorgd en de nodige vergunningen te hebben ontvangen.
 10. De Klant geeft, indien mogelijk, aan het personeel de toelating om gebruik te maken van de sanitaire voorzieningen zoals kleedruimte en toilet. Het personeel van de Aannemer zal de huisregels dewelke door de Klant hem schriftelijk ter beschikking worden gesteld respecteren.
 11. Tenzij andersluidend schriftelijk beding, wordt er overeengekomen dat als er binnen de 8 dagen na de uitvoering geen bemerkingen aangetekend werden overgemaakt aan de Aannemer, de aanneming geacht wordt definitief aanvaard te zijn. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.
 12. De aansprakelijkheid m.b.t. de geleverde en gebruikte producten is beperkt tot de door de fabrikant verstrekte waarborgen.
 13. De Aannemer neemt alleen een inspanningsverbintenis op zich. Haar aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot zware fouten als gevolg van opzet, fraude of bedrog. De Aannemer zal daarenboven nooit gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding voor onrechtstreekse schade. In geen geval is de Aannemer aansprakelijk voor schade ingevolgde de slechte staat van wanden, voegen, zolderingen, bekledingen, vloeren of trappen. Deze lijst is niet limitatief.
 14. Wanneer de Aannemer ten gevolge van overmacht, staking, lock-out enz… niet in de mogelijkheid verkeert om de overeenkomst uit te voeren kan zij de overeenkomst onmiddellijk beëindigen, zonder dat de Klant enige schadevergoeding kan eisen.
 15. Schade aan schilderingen door externe oorzaken (zoals slagregen, hagelslag, storm, enz.) kunnen niet aangerekend worden aan de Aannemer.
 16. De Aannemer raadt aan dat eventuele lichtreclames voor de plaatsing van stellingen worden weggehaald. De Aannemer zal geen verantwoordelijkheid dragen voor alle schade veroorzaakt aan lichtreclames als gevolg diens werkzaamheden.
 17. Indien de Klant er de voorkeur aan geeft dat de werkzaamheden uitgevoerd worden voor of na de openingsuren, wanneer iedereen het pand verlaten heeft, dient hijzelf er zorg voor te dragen dat alle belangrijke en vertrouwelijke papieren en waardevolle voorwerpen achter slot en grendel zitten en draagt hij hiervoor zelf de volle verantwoordelijkheid.
 18. Klachten i.v.m. verborgen gebreken moeten binnen een termijn van 8 dagen  na de ontdekking worden meegedeeld op straffe van verval. Klachten moeten aangetekend en gedetailleerd worden verstuurd.
 19. De prestaties worden bij aanneming gefactureerd als volgt: 30% bij ondertekening, 30% bij aanvang werken en het saldo volgens de uitvoering van de werken. In geval van aankoop is het saldo betaalbaar bij de levering.
 20. Alle facturen worden geacht aanvaard te zijn wanneer zij niet binnen de 8 dagen na ontvangst bij aangetekende brief worden betwist.
 21. Alle facturen zijn contant betaalbaar te Brussel, tenzij anders werd bedongen. Elk op de vervaldag onbetaald gebleven bedrag wordt, zonder voorafgaande ingebrekestelling en van rechtswege, verhoogd met een conventionele intrest die gelijk is aan de intrestvoet zoals bepaald in art. 5 Wet Betalingsachterstand +3% en die minimum 12% zal bedragen en een forfaitaire schadevergoeding voor de invorderingskosten, met uitsluiting van de gerechtelijke invorderingskosten, van 10% en die minimum 50,00 EUR per factuur zal bedragen. Onkosten verbonden aan onbetaalde wissels of cheques evenals andere specifieke inningskosten zijn in deze forfaitaire schadevergoeding niet begrepen en worden de koper afzonderlijk aangerekend. Bij niet-tijdige betaling van een factuur zullen alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Klant van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling opeisbaar worden.
 22. Wanneer een factuur niet tijdig betaald wordt, behoudt de Aannemer zich het recht voor de uitvoering van het nog uit te voeren werk te onderbreken tot de factuur werd betaald, zonder dat hiervoor enige vergoeding kan verschuldigd zijn door de Aannemer. De Aannemer bepaalt zelf wanneer hij de werken opnieuw kan aanvatten, zonder dat hiervoor enige vergoeding wegens vertraging verschuldigd is. Wanneer de Aannemer door deze schorsing schade lijdt (zowel rechtstreekse als onrechtstreekse), zal de Klant deze dienen te vergoeden. Desgevallend kan de Aannemer het saldo van de nog uit te voeren werken annuleren.
 23. De Klant heeft het recht de overeenkomst te verbreken op voorwaarde dat zij de Aannemer vergoedt voor al haar uitgaven, al haar arbeid en alles wat zij bij die aanneming te winnen had. Partijen komen een forfaitaire schadevergoeding voor winstderving, exclusief uitgaven en arbeid, overeen van 30% van de overeengekomen prijs, onder voorbehoud van het recht in hoofde van de Aannemer om een hogere schadevergoeding te vorderen. 
 24. In alle gevallen waarin de overeenkomst ten laste van de andere partij ontbonden wordt, zal de in gebreke blijvende partij aan de wederpartij een schadevergoeding betalen die forfaitair vastgesteld wordt op 30% van de overeengekomen prijs, onder voorbehoud van het recht in hoofde van die wederpartij om een hogere schadevergoeding te vorderen.
 25. Indien in het kader van de uitvoering van de overeenkomst persoonsgegevens van werknemers of aangestelden van de Aannemer worden meegedeeld (naam, contactgegevens, functie) verbindt de Klant zich ertoe om deze gegevens enkel te verwerken in overeenstemming met de Belgische wet 30 juli 2018 Wet betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens en de Europese Verordening 2016/679 betreffende de bescherming van de natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens. De Klant verbindt zich er verder toe de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming strikt na te leven ten aanzien van de personen van wie hij de persoonsgegevens aan de Aannemer overmaakt. De Aannemer verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met haar privacyverklaring, die beschikbaar is op onze website.
 26. Alle geschillen die voortvloeien uit deze overeenkomst zullen worden behandeld voor de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen, of het vredegerecht van het kanton Mechelen.
 27. Alle overeenkomsten worden beheerst door het Belgisch recht.